Header image  

 
 
    Úvod

Folksonomie

Termín folksonomie (folksonomy) pochází od Thomase Vander Vala. Bývá stavěn do opozice k pojmu taxonomie. Tím je myšlena odborníky předem vytvořená kategorizace pojmů (s jasnými definicemi nadřazených a podřazených termínů), která slouží ke třídění. V prostředí webu máme na mysli třídění online obsahu (webových stránek, linků, fotografií...)
Folksonomie je na rozdíl od taxonomie tvořena volně, bez předem daných pravidel. Na její tvorbě se podílejí z velké části uživatelé webu. Z menší části ji mají na svědomí samotní tvůrci indexovaných materiálů. Jedná se tedy o volně tvořená metadata sloužící k vyhledávání obsahu webu. Nejznámějšími průkopníky tohoto fenoménu jsou Flickr a del.icio.us.
Výhodou oproti klasické taxonomii je snadnost jejího používání. Kdokoli si může během několika chvil osvojit metodu tvorby tzv. tagů. Těmi jsou slova, která vystihují obsah indexovaného materiálu. Neexistuje žádný předem vytvořený slovník či tezaurus, podle kterého by se měla indexace řídit. Naopak je využíváno řeči běžných uživatelů. Ti jsou obyčejně velice dobře obeznámeni s terminologií serveru, jehož služby sami využívají, a jsou proto těmi nejlepšími odborníky na klasifikaci dokumentů. Tento systém je také velice pružný, co se týče používaného jazyka. Rychle se přizpůsobuje změnám v terminologii a dokáže do sebe zahrnout i nově vzniklá slova takřka za pochodu.
Odborníci (převážně z řad informačních specialistů) folksonomii vytýkají nesystematičnost třídění, nesofistikovanost, někdy dokonce primitivnost či jistou naivitu. Další nevýhodou je špatná kontrola používaných tagů. Nikdo se nestará o odstranění jazykových problémů kam patří synonymita, polysémie, skloňování, časování, používání plurálu místo singuláru ad. To všechno stěžuje vyhledávání.
Uživatelům tento problém však zřejmě nevadí. Jelikož jsou dobře obeznámeni s webovými službami pracujícími na bázi folksonomie, jsou pro ně použité tagy relevantní a umějí pomocí nich vyhledávat. Celý systém není určen pro informační profesionály, jejichž jazyku často běžný uživatel nerozumí, ovšem u laické veřejnosti má úspěch.
Možným řešením rozporu mezi taxonomiemi a folksonomií by bylo vytvoření kolaborativní taxonomie, kde by tým odborníků spolupracoval s uživateli. Tím by se zachovaly výhody folksonomie (nízké náklady, pružnost) a zároveň by byly eliminovány časté chyby a nepřesnosti díky kontrole odborníků.